Ledamöter, sakkunniga och kansli

Ledamöter

Carl Reinhold Bråkenhielm, ordförande

Carl Reinhold Bråkenhielm är professor i empirisk livsåskådningsforskning (Uppsala universitet). Med Torbjörn Fagerström har han publicerat Gud och Darwin- känner de varandra? (2007). 2009 publicerades Verklighetsbilder om bl.a. icke-religiösa livsåskådningar.  Carl Reinhold har varit ledamot i Rådet sedan 2001, vice ordförande sedan 2007 och blev utsedd till ordförande från och med 1 juli 2013.

Tuija Hilding-Rydevik, vice ordförande

Tuija Hilding-Rydevik är professor i miljöbedömning och chef för Centrum för biologisk mångfald (CBM), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala universitet. Tuija Hilding-Rydeviks samhällsvetenskapliga forskning studerar hur miljö- och hållbarhetsperspektiv används och integreras i olika planerings- och miljökonsekvensbeskrivningsprocesser (MKB).

Karin Högdahl

Karin Högdahl är berggrundsgeolog, docent i geobiosfärsvetenskaper vid Lunds universitet och forskare vid geovetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Hennes forskning är framför allt fokuserad på den geologiska utvecklingen av Sveriges äldre berggrund.

Lena Andersson-Skog

Lena Andersson-Skog är professor i ekonomisk historia, Umeå universitet. Hennes forskning rör dels samspelet mellan politik, teknisk systemförändring och ekonomisk utveckling inom transport- och kommunikationssektorn från 1800-talets slut, dels välfärdstatens framväxt, företagande och lönearbete ur ett genusperspektiv efter 1950.

Sophie Grape

Sophie Grape är docent i fysik med inriktning mot tillämpad kärnfysik och forskar vid på Avdelningen för tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet. Hon disputerade 2009 och har sedan dess arbetat huvudsakligen med kärnämneskontroll och icke-förstörande mätmetoder och instrumentering för verifiering av använt kärnbränsle. Sophie är ledamot i rådet sedan (oktober) 2013.

Mats Harms-Ringdahl

Mats Harms-Ringdahl är professor i strålningsbiologi vid Stockholms universitets Centrum för strålskyddsforskning. Bedriver forskning som syftar till att öka kunskapen vad gäller risker vid exponering för låga doser samt mekanismerna bakom de stora skillnader i individuell känslighet som observeras i samband med tumörterapi.

Lennart Johansson

Lennart Johansson. Adjungerad professor i radiofysik, sjukhusfysiker och strålskyddsexpert vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Har forskat kring stråldoser från radioaktiva ämnen i kroppen eller i vår miljö i allmänhet, och speciellt doser till patienter från undersökningar med radioaktivt märkta spårämnen.

Thomas Kaiserfeld

Thomas Kaiserfeld är professor i idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet. Hans forskning rör teknik, vetenskap och politiskt liv från 1700-talet och framåt. Framför allt har han intresserat sig för samspelet mellan politiskt beslutsfattande och expertråd. Ett annat tema har varit utformningen av organisationer som skapats för att befrämja användningen av vetenskap.

Mikael Karlsson

Mikael Karlsson är miljöforskare på KTH och Fil. Dr. i miljö- och energisystem. Hans forskning handlar om hållbar utveckling, hantering av komplexa miljörisker och relationen mellan vetenskap och politik. Mikael är ordförande i European Environmental Bureau, Senior Advisor på 2050 Consulting och har en rad expertuppdrag inom EU och Sverige. Tidigare var han ordförande i Naturskyddsföreningen.

 

Jenny Palm

Jenny Palm är professor i Teknik och social förändring, Linköpings universitet. Hennes forskning rör policy- och styrningsprocesser kring energi och miljö på lokal och regional nivå. Palm forskar även kring hur olika energianvändare förstår, tolkar och agerar på olika energimarknader utifrån de spelregler som sätts upp (inter)nationellt och lokalt.

Ingmar Persson

Ingmar Persson, professor i oorganisk och fysikalisk kemi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Hans forskning berör metallföreningars reaktioner och struktur i lösning, i naturliga system såsom mark och arkeologiskt trä och hos de metallkomplex som bildas vid extraktion av använt kärnbränsle med hjälp av synkrotronljusbaserade röntgenmetoder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakkunniga

Hannu Hänninen

Hannu Hänninen är sakkunnig i Kärnavfallsrådet sedan 2002. Han är professor i materialvetenskap i maskinteknik vid Aalto universitetets tekniska högskola. Hannu forskar inom materialteknik, svetsteknik, oförstörande provning och brottmekanik och har publicerat över 300 vetenskapliga publikationer.

Ingvar Persson

Ingvar Persson, jur. kand. F.d. chefsjurist på Statens kärnkraftinspektion. Arbetade tidigare i Regeringskansliet med frågor rörande kärnteknik- och strålskyddslagen. Ledde den Svenska delegationen i överläggningarna om bildandet av kärnavfallskonventionen. Svarade under förhandlingarna till EU för frågor om Euratomfördraget.

Kansli

Peter Andersson

Peter Andersson är kanslichef på Kärnavfallsrådet från 15 augusti 2016 efter att ha arbetat som sekreterare sedan 2011. Peter har tidigare arbetat från år 2000 med en rad olika natur-och miljöfrågor på regional och lokal nivå, bland annat så har han under ett antal år arbetat med slutförvarsfrågor på Östhammars kommun. Peter har en fil.mag. i biologi från
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala.

Telefon: 08-405 20 94
Mobil: 072-538 48 28
E-post: fornamn [dot] h [dot] efternamn [at] regeringskansliet [dot] se

 

Evis Bergenlöv

Evis Bergenlöv arbetar sedan sommaren 2016 som biträdande sekreterare i Kärnavfallsrådet. Evis är kommunikatör och har lång erfarenhet av administration inom Regeringskansliet. Närmast kommer hon från ett arbete i Miljömålsberedningen och dessförinnan från Miljödepartementet där hon under många år arbetat som pressassistent i politiska ledningen.

Telefon: 08-405 20 44
Mobil: 070-699 39 95
E-post: fornamn [dot] efternamn [at] regeringskansliet [dot] se

Johanna Swedin

Johanna Swedin är vetenskaplig sekreterare i Kärnavfallsrådets kansli. Hon har en fil.mag. i historia och en fil.kand. i konstvetenskap. Innan Johanna började arbeta på Kärnavfallsrådet arbetade hon på Regeringskansliets kommittéservice där hon bland annat var webbansvarig.

Telefon: 08-405 24 37
Mobil: 070-615 24 37
E-post: fornamn [dot] efternamn [at] regeringskansliet [dot] se ( )fornamn [dot] efternamn [at] regeringskansliet [dot] sefornamn [dot] efternamn [at] regeringskansliet [dot] se