Yttrande över behov av kompletteringar av SKB ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall (M 1333-11)

Dnr 14/2015

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. 

Ladda ner