SOU 1993:67 Slutförvaring av använt kärnbränsle. KASAM:s yttrande över SKB:s FUD-program 92

Rapporten kan beställas av Kärnavfallets kansli.