Kärnavfallsrådets yttrande över Svensk kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken i ett sammahängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall.

Dnr Komm2016/00858/M1992:A

Yttrande till mark- och miljödomstolen.

Ladda ner