Kärnavfallsrådets svar på remiss av Yttrande angående Miljöorganisationens kärnavfallsgranskningsförslag i fråga om finansiellt stöd ur kärnavfallsfonden

Dnr 3/2016

Yttrande till Miljö- och energidepartementet. (Nytt diarieföringssystem ger nummer KOMM2016/00286/M1992:A).

Ladda ner