Samråd: vem får yttra sig och överklaga?

Innan en miljöfarlig verksamhet kan tillåtas måste en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. Den ska offentliggöras tillsammans med ansökan, och allmänheten ska få tillfälle att yttra sig innan ärendet prövas.

Miljökonsekvensbeskrivningen förutsätter samråd mellan den som utövar den miljöfarliga verksamheten och statliga myndigheter, kommuner, allmänhet och organisationer som kan bli berörda.

Samråden ska genomföras i god tid och handla om bland annat verksamhetens plats, omfattning, utformning och miljöpåverkan.  

Samråd under miljödomstolens granskning
Som del av miljödomstolens granskning ska domstolen samråda med myndigheter, kommuner, länsstyrelser, organisationer och den närmast berörda allmänheten.

Samråd under regeringens prövning 
Regeringen ska i sin bedömning vara saklig och opartisk. Förutom yttranden från berörda myndigheter ska regeringen göra det möjligt för föreningar och enskilda att yttra sig.

Regeringen kan begära in kompletterande yttranden från myndigheter, men också från den som ansöker om tillståndet, från intresseorganisationer och enskilda. Regeringen kan även anordna ytterligare hearings eller motsvarande möten om den så önskar.

Möjlighet till överklagande
Regeringens beslut kan överklagas till Regeringsrätten för en så kallad rättsprövning. Det innebär att Regeringsrätten prövar om regeringens beslut strider mot en rättsregel. Det är bara miljöorganisationer som har bedrivit verksamhet i Sverige i minst tre år och som har lägst 2 000 medlemmar som kan ansöka om rättsprövning av tillståndsbeslut.

Miljödomstolens yttrande till regeringen kan inte överklagas, men de villkor som domstolen föreslår kan överklagas till Miljööverdomstolen. Miljööverdomstolens dom kan överklagas till Högsta domstolen.

Miljödomstolens villkor kan överklagas av enskilda som berörs av beslutet samt av vissa miljöorganisationer (se överklagande av regeringens beslut).

Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande till regeringen kan inte överklagas, men de som är berörda av myndighetens villkor kan överklaga enligt kärntekniklagen.

Samråd enligt Esbokonventionen (Konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang)
Om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land, ska Naturvårdsverket enligt Esbo-konventionen informera det landets ansvariga myndighet om den planerade verksamheten eller åtgärden. Den berörda staten och den allmänhet som berörs där har möjlighet att delta i samråd om ansökan och miljökonsekvensbedömningen.

Länderna runt Östersjön har blivit bjudna till samråd om slutförvarsprojektet. Ett första samråd hölls under 2008 och ett andra samråd hölls när den slutliga miljökonsekvensbeskrivningen var klar och ärendet lämnades till miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten för granskning.