Kärnkraftsindustrin ansvarar för kärnavfallet

I Sverige finns fyra kärnkraftsföretag: Forsmarks Kraftgrupp, Oskarshamns Kraftgrupp, Ringhals och Barsebäck Kraft. Dessa ägs i sin tur av bland andra Vattenfall, E.ON och Fortum.  

Industrin, dvs kärnkraftsföretagen, i Sverige ansvarar själva för att ta hand om kärnavfallet. De bildade ett gemensamt bolag, Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) på 1970-talet. SKB:s uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken.

SKB har tagit fram ansökningar om tillstånd för slutförvaring av det använda kärnbränslet enligt krav i miljöbalken och kärntekniklagen. De lämnade in sina ansökningar om hantering av använt kärnbränsle till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten den 16 mars 2011. SKB:s ansökan om tillstånd för slutförvarssystemet består av tre olika ansökningar. Dessa är:

  • ansökan för Clink i Oskarshamn, enligt kärntekniklagen
  • ansökan för slutförvarsanläggningen i Östhammar, enligt kärntekniklagen. 
  • ansökan för hela slutförvarssystemet (alltså för Clink och slutförvarsanläggning i samma ansökan), enligt miljöbalken

Clab = Centralt mellanlager för använt kärnbränsle
Clink = Clab + inkapslingsanläggning

Ansökningarna innehåller även en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tagits fram av SKB i samråd med bland andra myndigheter, kommuner, organisationer och allmänhet.  En miljökonsekvensbeskrivning ska identifiera, beskriva och bedöma verksamhetens effekter på människor, djur, mark, vatten, luft, landskap och kulturmiljö.