Tillståndsprocessen

Mark - och miljödomstolen prövar enligt miljöbalken (1998:808)
Miljödomstolen granskar ansökan enligt miljöbalken och skickar sedan ut den till närmast berörda remissinstanser, (några finns med under övriga aktörer). Dessa får tillfälle att lämna önskemål om kompletteringar till ansökan. Domstolen bedömer även innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen och hur den tagits fram. Efter en offentlig förhandling lämnar miljödomstolen sitt yttrande till regeringen. I detta yttrande tillstyrker eller avstyrker miljödomstolen ansökan.

Om regeringen beslutar om tillstånd, meddelar miljödomstolen detaljerade villkor enligt miljöbalken.

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar enligt kärntekniklagen (1984:3)
Strålsäkerhetsmyndigheten granskar ansökan parallellt med miljödomstolen, och bereder de ärenden som ska prövas enligt kärntekniklagen. Prövningen är inriktad på säkerhetsfrågor och består av en samlad bedömning av anläggningarnas inverkan på människor och miljö. Resultatet av prövningen lämnas in som ett yttrande till regeringen inför beslutet om tillstånd.

Om regeringen beslutar om tillstånd meddelar SSM detaljerade villkor enligt kärntekniklagen respektive strålskyddslagen (SFS 1988:220).

Regeringen fattar beslut
Regeringen gör en så kallad tillåtlighetsprövning. Det innebär att regeringen tar ställning till om verksamheten kan tillåtas eller inte utifrån en bedömning av slutförvarsanläggningens placering, verksamhetens omfattning och effekter på exempelvis miljö, energi och transport. Regeringen gör sin prövning enligt miljöbalken och kärntekniklagen.

Regeringens prövning enligt miljöbalken resulterar i ett beslut om tillåtlighet med utgångspunkt från lagens övergripande mål och allmänna regler om hänsyn till miljön. Regeringens prövning enligt kärntekniklagen är inriktad på säkerhetsfrågor och innefattar en samlad bedömning av anläggningens inverkan på människors hälsa och miljö. Till skillnad från miljöbalkens prövning är denna en fullständig tillståndsprövning som innebär att tillståndet även kan komma att innebära övergripande villkor för verksamheten.

Kommunen fattar beslut
Östhammar är den kommun som av SKB har valts för att ta emot och slutförvara det använda kärnbränslet på 500 meters djup i berggrunden vid Forsmark. Kommunfullmäktige i Östhammars kommun ska antingen tillstyrka eller avstyrka verksamheten före regeringens beslut.

Om SKB sedan får tillstånd av regeringen för sitt slutförvar kommer de att söka bygglov hos kommunen, som kommunfullmäktige beviljar eller avslår.

Kärnavfallsrådets roll i prövningen av ansökan
Kärnavfallsrådet ska enligt regeringens direktiv ge råd till regeringen i frågor om kärnavfall och frågor om avställning och rivning av kärntekniska anläggningar.

Under prövningen av ansökan och inför regeringens beslut kommer Kärnavfallsrådet att ha en betydande roll i att granska och uppmärksamma viktiga frågor för kunna ge så väl underbyggda beslut som möjligt. Kärnavfallsrådets uppdrag är slutfört när regeringen har beslutat om ett slutförvar för använt kärnbränsle och högaktivt kärnavfall i Sverige.